Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Najem i dzierżawa lokali komercyjnych

***

Obecnie szkolenie to prowadzę we współpracy z następującymi firmami szkoleniowymi:

14.03 - Anvix, Andrzej Jania, tel. 608-064-422, https://anvix.pl/

23.03 - Gamma, Monika Tarczyńska - Nowak, tel. 505-273-500, https://www.projektgamma.pl/

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia in house tj. w siedzibie klienta lub on line – tel. 507-551-994 r.pr. Agnieszka Lisak. 

***

Program szkolenia:

Zagadnienia ogóle:

1.  Odpis z KRS i zaświadczenie z CEIDG  jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. 

2a. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...

2b. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).

3. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Analiza prokury w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).

4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?

5. Zawieranie umów najmu ze współwłaścicielami budynków przy „zwykłej” współwłasności. Zasady reprezentacji współwłaścicieli.

6. Zawieranie umów najmu ze wspólnotami mieszkaniowymi. Mała a duża wspólnota, czym się od siebie różnią. Zasady reprezentacji.

7. Zasady czytania odpisów z księg wieczystych w kontekście weryfikacji wiarygodności wynajmującego (praca z dokumentem).  

Najem lokali użytkowych:

1. Remonty, adaptacje, modernizacje lokalu, nakłady. Jak formułować zapisy w umowie, które zabezpieczałyby interes wynajmującego lub najemcy? 

2. Czy umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia?

3. Zabezpieczenie interesu wynajmującego w przypadku niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu.

4. Umowa najmu a kara umowna. Kiedy należy ją wprowadzać? Niedoszacowanie i przeszacowanie kary umownej.

5. Wady lokalu. Jak zabezpieczyć się w umowie przed nieuzasadnionymi zarzutami wad lokalu podnoszonymi przez najemcą?

6. Kiedy najemca może oddać lokal w podnajem. Jak zabezpieczył się przed taką ewentualnością?

7. Problem różnych okresów wypowiedzenia dla każdej ze stron w umowie najmu. Czy jest to dopuszczalne?

8. Kiedy do umowy najmu należy wprowadził adres dla doręczeń?

9. Problem podawania w umowie adresów e-mailowych i telefonów. Czy takie podanie wymaga sporządzenia aneksu?

10. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy przysługujące wynajmującemu. Sposób zaspokojenia wynajmującego z przedmiotu zastawu.

11. Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu (czynsz, odszkodowanie, nakłady).

12. Kogo obciążają nakłady poczynione na rzecz najętą (pojęcie nakładów drobnych)?

13. Wady rzeczy najętej, uprawnienia i obowiązki stron.

14. Czy można zbyć rzecz objętą najmem? Zabezpieczenie się przez najemcą przed wypowiedzeniem najmu przez nabywcą nieruchomości.

15. Czym się różni odstępienie od umowy, wygaśnięcie, wypowiedzenie i rozwiązanie?  

16. Zaliczka a zadatek (różnice, wady i zalety).

17. Zasady sporządzania aneksów.

28. Najem a dzierżawa. Czym różnią się te umowy od siebie? Kiedy należy zawierać umowę dzierżawy, a kiedy umowę najmu?

***

 

 

Szkolenia prawo, szkolenia prawne: Najem i dzierżawa lokali komercyjnych

.

 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków