Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Umowy sprzedażowe i zakupowe w tym problematyka rękojmi i gwarancji

Obecnie szkolenie to prowadzę ze współpracy z następującą firmą szkoleniową:

16.05 - Prestige Europejskie Centrum Kształcenia, Sylwia Jasińska, tel. (32) 738-51-90, https://prestige-eck.pl/

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia in house tj. w siedzibie klienta lub on line – tel. 507-551-994, r.pr. Agnieszka Lisak. 

***

Program szkolenia:

I. Problematyka rękojmi, wad, gwarancji…:

1. Poęcie umów w obrocie gospodarczym i przedsiębiorcy.

2. Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.

3. Postępowanie w przypadku niezgodności towaru z umową. Rodzaje uprawnień (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana).

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. 

5. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.

6. Problem zwłoki w dostarczeniu towaru. Zwłoka o opóźnienie. Na czyj koszt powinien być dostarczony towar.

7. Czas na zawiadomienie o wadzie, a przedawnienie.

8. Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi lub importerowi?

9. Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport?

10. Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu?

11. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej – kto ponosi koszty?

12. Czy kupujący może domagać się rozpatrzenia reklamacji pomimo braku paragonu? 

13. Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią. Które z nich jest lepsze.

14. Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie? Gwarancja jako forma podnoszenia kosztów sprzedaży (kruczki stosowane przez sprzedających)

16. Uprawnienia przysługujące z gwarancji.

II. Właściwe zawieranie umów w obrocie gospodarczym:

1. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

2. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...

3. Pełnomocnictwo i prokura. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.

4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.

5. Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym, określenie terminu dostawy, zasad weryfikacji zgodności dostawy z zamówieniem...

6. Zasady zawierania umów ramowych o współpracy. Co powinny zawierać? Problem niewywiązania się z umowy, ograniczenia zakresu dostawy.

7. Kary umowne – za co mogą być wprowadzane? Problem przeszacowania i niedoszacowania kary umownej. Czy można dochodzić obniżenia kary umownej?

8. Formy czynności prawnych (forma konkludentna, ustna, pisemna, akt notarialny…), zawieranie umów drogą e-mailową.

9. Regulaminy, ogólne warunki umów, ogólne warunki sprzedaży stosowane przez ontrachentów… Co zrobić, gdy każda ze stron posiada swoje w/w załączniki do umów? Które z nich są ważniejsze? 

10. Podstawowe elementy umowy (praca z dokumentem).   

11. Uprawienia strony w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia (np. dostawie towaru). Czym różni się zwłoka od opóźnienia?

12. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.

13. Umowa jako element wizerunku firmy.

***

 

 

Szkolenia prawo, szkolenia prawne

.

 


Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków