Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Certyfikowany specjalista ds. windykacji wierzytelności

Obecnie szkolenie to prowadzę we współpracy z następującą firmą szkoleniową:

26.04 - Prestige Europejskie Centrum Kształcenia, Sylwia Jasińska, tel. (32) 738-51-90, https://prestige-eck.pl/

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia in house tj. w siedzibie klienta lub on line – tel. 507-551-994, r.pr. Agnieszka Lisak. 

***

Program szkolenia:

1. Prewencja:

- badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki), 

- czy kapitał zakładowy świadczy o wypłacalności spółki?, 

- odpis z KRS jako dokument świadczący o sytuacji spółki (analiza dokumentu),

- poprawne zawieranie umów i ugód - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,

- omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, pełnomocnictwa i prokury w kontekście podpisywanych umów i ugód z dłużnikami,

- czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi wynikające z umów, które podpisują?

2. Windykacja przedsądowa:

- wezwania do zapłaty, 

- negocjacje,

- jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem (co dobrze napisana ugoda powinna zawierać, problem błędów popełnianych przy pisaniu ugód),

- dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem,

- fakty i mity wokół ugód zawieranych przed mediatorami,

- zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami i wywierania na nich nacisku (elementy psychologii),

3. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego: 

- przedawnienie, 

- wymagalność, 

- opóżnienie a zwłoka,

- adresy dla doręczeń,

4. Zasady zawierania umów i ugód ze wspólnikami spółki cywilnej, zasady reprezentacji. Co to jest spółka cywilna? Czy spółka cywilna ma osobowość prawną?

5. Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).

6. Odpowiedzialność małżonków za długi.

7. Przedawnienie. Czy można dochodzić roszczeń przedawnionych.

8. Najczęciej występujące sposoby zabezpieczania roszczeń wynikających z umów: weksel, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe.

9. Sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników: proces, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze. 

***

Szkolenia prawo, szolenia prawne.

.

 

 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków