Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych z uwzględnieniem zaleceń antykorupcyjnego ISO 37001

Szkolenie wyłącznie na zamówienie w siedzibie klienta lub on line – tel. 507-551-994, r.pr. Agnieszka Lisak. 

***

Program szkolenia:

Zgodnie z wynikami kontroli NIK samorządy w sposób niewystarczający sprawują nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi. Podmioty komunalne nie opracowały spójnej i kompleksowej polityki właścicielskiej w stosunku do spółek, w których posiadały udziały oraz przejrzystych zasad nadzoru zarówno merytorycznego, jak i ekonomiczno-finansowego. Większość nie posiada stosownych komórek organizacyjnych do sprawowania nadzoru właścicielskiego. Nie określono zasad współpracy z organami tych spółek.

***

1. Najczęciej występujące rodzaje nadużyć (niegospodarność świadoma):

a. łamanie procedur przetargowych celem doprowadzenia do dania zlecenia firmie „zaprzyjaźnionej”,

b. zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców/ dostawców,

c. zawieranie umów potrzebnych dla podmiotu, ale bez uwzględniania jego interesu z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców/dostawców,

d. transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, marketing…),

e. dlaczego do transferowania środków z podmiotu dochodzi najczęściej w drodze takich umów takich jak: consulting, ekspertyzy, analizy, marketing…,

2. Niegospodarność nieświadoma:

a. niepotrzebne zawyżanie oczekiwań wobec kontrahentów na etapie organizacji przetargów, czyli dlaczego przetargi nie dochodzą do skutku?

b. tworzenie umów rażąco niekorzystnych dla swoich sprzedawców/dostawców. Jak wpływa w/w praktyka na wysokość ceny?

c. dlaczego podwykonawcy porzucają place budów i fronty robót, 

d. niepotrzebne tworzenie podmiotów (np. spółek) do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej,

3. Jak wykrywać ww. nadużycia i jak radzić sobie z nimi w drodze wprowadzanych procedur kontrolnych?

a. co dobrze napisane procedury kontrolne powinny zawierać?

b. błędy przy pisaniu procedur kontrolnych,

c. co to są procedury do zmiany procedur,

d. problem pełnomocnika ds. procedur,

e. czy audyt procedur jest potrzebny,

4. Problem przerostu zatrudnienia w spółkach komunalnych i jednostkach sektoru finansów publicznych: 

a. jak tworzyć mechanizmy kontrolne, czyli audyt zatrudnienia.

5. Omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001.

6. Problematyka zapewnienia właściwego przepływu informacji w jednostce:

a. czy wolno ignorować donosy?

b. czy wolno ignorować skargi od klientów, petentów?

c. donos czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?

d. skarga czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?

e. tworzenie profesjonalnych procedur dotyczących rozpoznawania skarg,

f. czy skargę może rozpoznawać osoba, której ona dotyczy?

7. Problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach komunalnych i sprawowanej przez nie kontroli:

a. co to jest rada nadzorcza i w których spółkach występuje?

b. cele i obowiązki rady nadzorczej,

c. czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie wszystkich nadużyć w podmiocie kontrolowanym?

d. czym różni się sprawozdanie finansowe od bilansu?

e. jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegżego rewidenta (firmą audytorką)?

f. cel badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

h. co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych - kierunki kontroli,

i. co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne układane dla rad nadzorczych?

8. Działanie na niekorzyść spółki przez członków zarządu.

9. Jak radzić sobie z praktyką obchodzenia procedur przetargowych i kontrolnych?

10. Zasady reprezentacji przedsiębiorców tj. podpisywania umów. Omówienie zagadnienia celem uniknięcia zarzutu ich nieważności (działanie przez prokurentów, prezesów, wspólników).

11. Co jest lepsze, dobrze napisana procedura kontrolna czy norma ISO? Mity i fakty związane z ISO.

12. Komunikat z 2016 r. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego (regulamin, procedura a karta audytu wewnętrznego).

***

 

 

Szkolenie prawo, szkolenie prawne: Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych z uwaględnieniem zaleceń antykorupcyjnego ISO 37001

 

 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków