« powrót do listy

Umowy o roboty budowlane

 

 ****************************************

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego (zawierani umów ze wspólnikami, z członkami zarządu, prokurentami, pełnomocnikami).

2. Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy”. Zasady podpisywania i zawierania umów z podmiotami nie będącymi przedsiębiorcami (szkoły, przedszkola, kościoły, jednostki wojskowe itp.).  3. Właściwe określenie stron umowy.

4. Właściwe określenie przedmiotu umowy.

 5. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru),

- uzależnianie zapłaty od odbioru dokonanego przez inwestora,

- uzależnianie zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.

6. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.

7. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.

8. Rękojmia a gwarancja.

- czas trwania,

- różnice,

- zakres odpowiedzialności.

9. Przedawnienie roszczeń.
10. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego…).

11. Pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość. Odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę.

12. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.

13. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku.

14. Możliwość jednostronnej zmiany umowy np. harmonogramu wykonania prac.

15. Wykonstwo zastępcze.

16. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.

17. Konsorcjum.

 

METODY SZKOLENIOWE:

- praca z dokumentem ( analiza pełnomocnictwa, odpisu z KRS),

- analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 

- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,

- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (6,30 godziny)

 

***************************************** 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków