« powrót do listy

Reklamacje, wady i gwarancja w umowach o roboty budowlane

 

****************************************

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Problematyka rękojmi, wad, gwarancji:

1. Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.

2. Uprawnienia zamawiającego w przypadku niezgodności roboty z umową (ewentualnie kupionego towaru budowlanego z umową).

3. Odpowiedzialność wykonawcy (sprzedawcy) za niezgodność towaru z umową.

4. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności roboty (towaru) z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.

5. Przedawnienie roszczeń w przypadku wad budynku i wad towaru.

6. Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport w przypadku zamawiania produktów budowlanych.

7. Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu w przypadku zamawiania produktów budowlanych.

8. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej.

9. Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.

10. Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?

11. Uprawnienia przysługujące z gwarancji.

12. Czas obowiązywania gwarancji w przypadku istotnej naprawy, wymiany towaru.

 II. Pozostałe zagadnienia:

1. Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy” w przypadku umów o roboty budowlane.

2. Strony umowy o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca…).

3. Jak zawierać umowę z konsorcjum? Co to jest konsorcjum? Na co zwracać uwagę przy tworzeniu konsorcjum? Odpowiedzialność konsorcjum za długi.

4. Właściwe określenie przedmiotu umowy, najczęściej popełniane błędy.

5. Nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią. Uprawnienia zamawiającego w przypadku opóźnienia i zwłoki.

6. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.

7. Kary umowne, jako forma zabezpieczenia przed nienależytym wykonaniem zobowiązania, zjawisko przeszacowania i niedoszacowania kar, sposób naliczania.

8. Kary umowne a opóźnienie.

9. Zasady aneksowania umów.

 

METODY SZKOLENIA:

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 

- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,

- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (7 godziny z przerwami)

 

****************************************

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków