« powrót do listy

Wady i gwarancja z umowach zakupowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

 

**************************************** 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Problematyka rękojmi, wad, gwarancji:

1. Pojęcie umów w obrocie gospodarczym i przedsiębiorcy.

2. Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy za sprzedanie wadliwego towaru.

4. Postępowanie w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

5. Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

6. Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.

7. Relacje pomiędzy sprzedawcami pośrednimi a sprzedawcami finalnymi w związku z zaspokojeniem roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Problem roszczeń regresowych (hurtownik, producent, pośrednik itp.).

8. Przedawnienie.

9. Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi.

10. Na czyj koszt następuje wydanie rzeczy sprzedanej i transport.

11. Kto ponosi ryzyko zagubienia i zniszczenia przesyłki w czasie transportu.

12. Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy wadliwej.

13. Czy kupujący może domagać się rozpatrzenia reklamacji pomimo braku paragonu?

14. Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.

15. Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?

16. Uprawnienia przysługujące z gwarancji.

II. Właściwe zawieranie umów w obrocie gospodarczym:

1. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

2. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...

3. Pełnomocnictwo i prokura. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.

4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.

5. Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym, określenie terminu dostawy, zasad weryfikacji zamówienia.

6. Formy zabezpieczania zobowiązań, wynikających z umów w obrocie gospodarczym:

- weksel,

- gwarancje bankowe,

- akredytywa.

7. Formy czynności prawnych (forma konkludentna, ustna, pisemna, akt notarialny…), zawieranie umów drogą e-mailową.

8. Odsetki, rodzaje, zasady naliczania.

9. Podstawowe elementy umowy (praca z dokumentem).

 10. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.

11. Umowa jako element wizerunku firmy.

12. Kultura zawierania umowy.

 

METODY SZKOLENIOWE:

- praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),

- analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 

- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,

- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (7 godziny z przerwami)

 

****************************************

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków