« powrót do listy

Windykacja i zabezpieczanie wierzytelności

 

****************************************

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Prewencja:

- badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, badanie akt rejestrowych spółki, kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki),

- odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy,

- poprawne zawieranie umów - wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,

- zasady reprezentacji spółek prawa handlowego, działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników i prokurentów,

- czy pełnomocnicy w tym prokurenci odpowiadają za zobowiązania wynikające z umów, jakie zawierają?,

- formy zabezpieczanie zobowiązań, wynikających z umów (weksel, hipoteka, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, zastaw, zastaw rejestrowy, akredytywa, dobrowolne poddanie się egzekucji),

- odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, odpowiedzialność wspólników i członków zarządu,

-  odpowiedzialność małżonków za długi.

 2. Windykacja przedsądowa:

 wezwania do zapłaty,

- negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie się do długu, rozłożenie na raty, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda przed mediatorem),

- windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne...

 3. Rodzaje dochodzenia roszczeń przed sądem:

 postępowanie nakazowe,

- postępowanie upominawcze,

- proces,

- klauzula wykonalności a klauzula prawomocności.

4. Kluczowe terminy z zakresu prawa cywilnego w procesie windykacji wierzytelności:

-          przedawnienie, czy można dochodzić roszczeń przedawnionych,

-          wymagalność,

-          cesja wierzytelności,

-          obrót wierzytelnościami,

-          naliczanie odsetek...

5. Postępowanie egzekucyjne:

- jak napisać wniosek egzekucyjny,

- sposoby poszukiwania majątku dłużnika w egzekucji (instytucje, do których komornik może kierować zapytania),

- koszty postępowania egzekucyjnego (na co komornik może brać zaliczki),

 kontrola postępowania egzekucyjnego,

-   uprawienia wierzyciela w razie przewlekłości postępowania egzekucyjnego.

5. Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników i różnice pomiędzy nimi.

 

METODY SZKOLENIOWE:

 - praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, ugoda…),

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,  rozwiązywanie kazusów,

- wykład wzbogacony o techniki multimedialne (prezentacja w PP).

 

CZAS SZKOLENIA:

2 dni (12 godzin)

 

******************************************    

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków