« powrót do listy

Kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych i dokumentacji korporacyjnej firmy

 

******************************  

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

2. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding, konsorcjum.

3. Kapitał zakładowy:

- Kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki.

- Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.

- Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna).

- Rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy).

- Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu. 

- Sposoby dokapitalizowania spółki.

4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.

- O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).

- Co to jest prokura, rodzaje prokury.

5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.

A. Zarząd :

- O czym członek zarządu powinien pamiętać.

- Modele zarządów.

- Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.  

- Zasady podejmowania uchwał.

- Regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać.

- Dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu.

- Obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.

- Co to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce.

B. Rada nadzorcza:

- O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.

- Modele rad nadzorczych.

- Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, co powinno być przedmiotem jej zainteresowania.  

- Dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej. 

- Niegospodarność.

C. Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje.

Sposoby podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana).

6. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania półki.

7. Umowa spółki, akt założycielski, statut.

8. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.  

9. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny.

 

METODY SZKOLENIOWE:

- praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 

- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,

- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (7 godzin).

 

******************************* 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków