« powrót do listy

Kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych

 

***************************************

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Indywidualne uprawnienia kontrolne wspólnika (akcjonariusza) oraz kontrola wykonywana w ramach działalności rady nadzorczej.

2. Zadania i uprawnienia rady nadzorczej w spółkach kapitałowych.

- posiadane instrumenty kontrolne,

- zasady odbywania posiedzeń,

- uchwały i protokoły rady nadzorczej,

- obowiązki rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego,

- regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę oraz określający zakres obowiązków nadzorczych,

- co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać.

3. Efektywny nadzór nad działalnością zarządu w spółce kapitałowej:

- regularna analiza kosztów w spółce,

- wprowadzanie procedur przetargowych,

- ustalanie limitów wydatków i planów rzeczowo - finansowych,  

- analiza protokołów posiedzeń zarządów…

4. Najczęściej popełniane nadużycia w spółkach kapitałowych:

- sposoby wyprowadzania majątku ze spółki,

- niegospodarność i jej rodzaje,

- nierzetelne organizowanie przetargów, 

5a. Odpowiedzialność członków zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki (odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna).

5b. Obowiązki członka zarządu i rady nadzorczej w związku z zakończeniem roku obrotowego.

5c. Uprawnienia wspólnika/ akcjonariusza w związku z zakończeniem roku obrotowego.

6. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej za niewłaściwe pełnienie swych obowiązków. 

7. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa spółek:

- kapitał zakładowy oraz inne kapitały występujące w spółce (zapasowy, rezerwowy),

- zasady reprezentacji spółek kapitałowych, w tym kwestie związane z pełnomocnictwem i prokurą,

- organy spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności rad nadzorczych.

8. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Podstawy z zakresu obrotu gospodarczego:

- formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i miejsce rejestracji przedsiębiorców,

- miejsce pozyskiwania informacji na temat przedsiębiorców: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, akta rejestrowe spółki, księgi wieczyste...

 

METODY SZKOLENIOWE:

- praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS…),

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,

- rozwiązywanie kazusów, 

- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (Power Point).

 

CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (6.30 godziny)

 

****************************************

 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków