« powrót do listy

Zawieranie i zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym

 

****************************************

PROGRAM SZKOLENIA:

- Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

- Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy – analiza odpisu.

- Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.

- Odpowiedzialność poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania umowne, odpowiedzialność członków zarządu, wspólników. Czy pełnomocnicy odpowiadają z umów, które zawierają.

- Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...

- Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści.

- Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.

- Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.

- Podstawowe elementy umowy w obrocie gospodarczym.

- Formy zabezpieczania zobowiązań, wynikających z umów w obrocie gospodarczym:

 - hipoteka,

- zastaw,

- zastaw rejestrowy,

- poręczenie,

- poręczenie bankowe,

- dobrowolne poddanie się egzekucji,

- weksel (w tym zasady podpisywania weksli),

- ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

- Formy czynności prawnych (forma konkludentna, ustna, pisemna, akt notarialny…), zawieranie umów drogą e-mailową. Czy e-mail może być dowodem w sprawie.

- Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki (rodzaje, zasady naliczania), kary umowne, zaliczka, zadatek.

- Podstawowe elementy umowy (praca z dokumentem).

 - Zasady aneksowania umów (praca z dokumentem).

- Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.

- Umowa jako element wizerunku firmy.

- Kultura zawierania umowy.

- Wprowadzanie rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących zasad zawierania umów.

 

METODY SZKOLENIA:

- praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks… ),

- analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 

- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,

- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

2 dni (13 godzin z przerwami)

 

 

****************************************

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków